Členství a partnerství

Členství ve spolku
 • Členem spolku může být fyzická osoba starší 15ti let.
 • Členství ve spolku má trojí charakter. Jedná se o aktivní, pasivní a čestné členství. V průběhu trvání členství ve spolku je možné měnit druh členství (na aktivní, pasivní nebo čestné), a to maximálně jednou do roka.

  a) Aktivní členové se chtějí zúčastňovat Členské schůze a podílet se na směřování spolku, mají hlasovací právo a mohou využívat všech členských výhod (např. zvýhodněné poplatky za účast na akcích spolku apod.).

  b) Pasivní členové se nechtějí aktivně podílet na chodu spolku, nemají hlasovací právo, ale jsou ochotni spolek pravidelně podporovat členskými poplatky a mohou využívat všech členských výhod (např. zvýhodněné poplatky za účast na akcích spolku apod.).

  c) Členská schůze může rozhodnout o udělení čestného členství fyzickým a právnickým osobám, které poskytly spolku prospěšné služby nebo vložili libovolný, finanční či věcný dar. Tito členové jsou osvobozeni od členských příspěvků, mohou se účastnit členské schůze, nemají však hlasovací právo.
 • Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 • Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na webových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí president spolku při vzniku, zániku a změně členství a dále při jakékoli změně podstatných údajů.
 • Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
Práva členů spolku:
 • účastnit se jednání členské schůze
 • podílet se na rozhodování hlasováním (jen aktivní členové)
 • volit zástupce presidia, být volen do presidia spolku (jen aktivní členové)
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku (jen aktivní členové)
 • podílet se na praktické činnosti spolku
 • získávání informací od orgánů spolku o činnosti a hospodaření spolku
 • užívat logo spolku, informační a propagační materiály
 • účastnit se akcí a projektů pořádaných spolkem
 • využívat zvýhodněných poplatků na akcích pořádaných spolkem a zvýhodněné poplatky za bazén apod. (jen aktivní a pasivní členové)
Povinnost členů spolku:
 • dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku (jen aktivní členové)
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku (jen aktivní členové spolku)
 • napomáhat dle svých možnosti činnosti spolku (jen aktivní členové spolku)
 • platit členský příspěvek na jehož výši se dohodne Členská schůze (jen aktivní a pasivní členové spolku)
 • v případě jakéhokoliv použití publikací a informačních materiálů vždy uvádět zdroj
Zánik členství
 • dobrovolné vystoupení ze spolku na Členské schůzi dokladované zápisem z Členské schůze nebo písemným oznámením o vystoupení
 • vyloučení člena Členskou schůzí v případě opakovaného porušení stanov spolku nebo jednání, které je v rozporu se zájmy spolku a v případě poškozování dobrého jména spolku či jeho členů
 • zánikem nebo rozpuštěním spolku
Partnerství

Partnerem se může stát organizace, právnická osoba, jež je pro činnost a prezentaci spolku významná. Partnerství vzniká přijetím partnera hlasováním na Členské schůzi. Partner může být přijat na vlastní žádost nebo na návrh členů. Partner má pouze poradní hlas a má právo účastnit se členské schůze. Partner může být vyloučen, v případě, že jeho chování porušuje zájmy nebo dobrou pověst spolku. O zrušení partnerství rozhoduje Členská schůze.

Seznam členů
aktivní čleNové

Dita Linhartová (2013)

Jana Křížková (2014)

Šárka Laura Tůmová (2014)

Gabriela Mikulášková (2014)

Karla Štiková (2014)

Libuše Jozková (2018)

Edita Stuchlíková (2018)

Jana Sedláčková (2018)

Jana Nikdodýmová (2020)

Renáta Tejnská (2020)

čestní členové

Martin Šimánek (2020)

Rodina Sedláčkova (2019)

pARTNEŘI

End Duchenne (2019)

Kontakt bB (2019)

EAMDA (2019)

Nervosvalovky (2019)

Rehabilitační centrum Arpida (2020)