Stanovy spolku

I. Název a sídlo spolku

Watsu for Health, z.s. se sídlem v Českých Budějovicích. Při své činnosti může spolek kromě svého úplného názvu užívat i grafickou značku. V oficiálním styku musí být vždy uveden úplný název spolku.

II. Charakter spolku

Spolek je nepolitickou, dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací vzniklou podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů a nyní je spolkem podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Spolek působí na území celé České republiky.

III. Účel spolku

Účelem spolku je sdružovat, vzdělávat a podporovat osoby se zájmem o pohybové aktivity prováděné ve vodě (zejména Watsu®, Oceanic Bodywork Aqua® a další formy pasivních a aktivních metod) a tyto dále poskytovat, propagovat a rozvíjet ve vzájemné spolupráci. 

IV. Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl.III, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • Zprostředkování a poskytování obecného, základního a specializovaného vzdělávání členů, odborné a široké veřejnosti v souladu s Worldwide Aquatic Bodywork Association (dále jen WABA).
 • Podpory praktiků a studentů registrovaných ve WABA formou konzultací, supervizí a možnosti zprostředkování praxe 
 • Praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
 • Podílení se na výzkumné činnosti, pořádání kurzů, seminářů, přednášek, konferencí a workshopů
 • Pořádání pobytových akcí
 • Podpory osob s tělesným handicapem a jejich rodin 
 • Propagace aktivit a osvěty aktivit spolku 
 • Překladů, vydávání a distribuce tematických publikací, informačních a osvětových materiálů
 • Realizace tematických projektů 
 • Šířením povědomí o metodě Watsu® mezi odbornou veřejností zejména v oblasti rehabilitace, fyzioterapie, psychologie (popř. dalších oborů)
V. Vedlejší činnost spolku

V souladu s hlavní činností spolku může spolek pořádat veřejně oznámené sbírky s vedením transparentních účtů a průběžně usilovat o získávání dotací a darů na podporu hlavní činnosti spolku.

VI. Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15ti let.

2. Členství ve spolku má trojí charakter. Jedná se o aktivní, pasivní a čestné členství. V průběhu trvání členství ve spolku je možné měnit druh členství (na aktivní, pasivní nebo čestné), a to maximálně jednou do roka.

a) Aktivní členové se chtějí zúčastňovat Členské schůze a podílet se na směřování spolku, mají hlasovací právo a mohou využívat všech členských výhod (např. zvýhodněné poplatky za účast na akcích spolku apod.).

b) Pasivní členové se nechtějí aktivně podílet na chodu spolku, nemají hlasovací právo, ale jsou ochotni spolek pravidelně podporovat členskými poplatky a mohou využívat všech členských výhod (např. zvýhodněné poplatky za účast na akcích spolku apod.).

c) Členská schůze může rozhodnout o udělení čestného členství fyzickým a právnickým osobám, které poskytly spolku prospěšné služby nebo vložili libovolný, finanční či věcný dar. Tito členové jsou osvobozeni od členských příspěvků, mohou se účastnit členské schůze, nemají však hlasovací právo.

3. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

4. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na webových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí president spolku při vzniku, zániku a změně členství a dále při jakékoli změně podstatných údajů.

5. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

VII. Práva a povinnosti členů

Práva členů spolku:

 • účastnit se jednání členské schůze
 • podílet se na rozhodování hlasováním (jen aktivní členové)
 • volit zástupce presidia, být volen do presidia spolku (jen aktivní členové)
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku (jen aktivní členové)
 • podílet se na praktické činnosti spolku
 • získávání informací od orgánů spolku o činnosti a hospodaření spolku
 • užívat logo spolku, informační a propagační materiály
 • účastnit se akcí a projektů pořádaných spolkem
 • využívat zvýhodněných poplatků na akcích pořádaných spolkem a zvýhodněné poplatky za bazén apod. (jen aktivní a pasivní členové)

Povinnosti členů spolku:

 • dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku (jen aktivní členové)
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku (jen aktivní členové spolku)
 • napomáhat dle svých možnosti činnosti spolku (jen aktivní členové spolku)
 • platit členský příspěvek na jehož výši se dohodne Členská schůze (jen aktivní a pasivní členové spolku)
 • v případě jakéhokoliv použití publikací a informačních materiálů vždy uvádět zdroj
VIII. Zánik členství
 • dobrovolné vystoupení ze spolku na Členské schůzi dokladované zápisem z Členské schůze nebo písemným oznámením o vystoupení
  –  vyloučení člena Členskou schůzí v případě opakovaného porušení stanov spolku nebo jednání, které je v rozporu se zájmy spolku a v případě poškozování dobrého jména spolku či jeho členů
  – zánikem nebo rozpuštěním spolku
IX. Partnerství

Partnerem se může stát organizace, právnická osoba, jež je pro činnost a prezentaci spolku významná. Partnerství vzniká přijetím partnera hlasováním na Členské schůzi. Partner může být přijat na vlastní žádost nebo na návrh členů. Partner má pouze poradní hlas a má právo účastnit se členské schůze. Partner může být vyloučen, jeho chování porušuje zájmy nebo dobrou pověst spolku. O zrušení partnerství rozhoduje Členská schůze. 

X. Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

1. Členská schůze (nejvyšší orgán)
2. President (statutární orgán)
3. Presidium (výkonný orgán)

1. Členská schůze

a) je nejvyšším orgánem spolku, je shromážděním všech členů. Členská schůze se koná minimálně jednou ročně a je svolávána Presidiem. Presidium spolku je povinno svolat Členskou schůzi také tehdy, požádá-li o svolání nejméně jedna čtvrtina členů. Zasedání Členské schůze řídí President dle schváleného programu. O obsahu zasedání se pořizuje zápis, který je členům rozesílán elektronickou poštou. 
b) rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen má při hlasování jeden hlas a hlasy členů jsou si rovny. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje o výsledku President. Člen může k hlasování zplnomocnit svého zástupce. 
c) rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku jako celku, zejména:
d) schvaluje stanovy a jejich změny
e) volí a odvolává členy presidia (vicepresidenty a presidenta)
f) schvaluje roční plán činnosti, rozpočet a zprávu o hospodaření
g) schvaluje přihlášky nových členů, změny členství a rozhoduje o vyloučení členů
h) rozhoduje o členství a partnerství spolku s národními a mezinárodních organizacemi
ch) rozhoduje o zániku spolku
i) stanovuje roční výši členského příspěvku a formu jeho úhrady
j) kontroluje činnost Presidia

2. President

a) je statutárním orgánem spolku, který může jednat jménem spolku na venek ve všech věcech, případně může písemně zmocnit svého zástupce
b) má podpisové právo, které může delegovat na ostatní členy Presidia na základě plné moci
c) funkční období Presidenta je pětileté a může být volen opakovaně
d) v případě nerozhodného hlasování Členské schůze má rozhodující hlas
e) svolává zasedání Členské schůze a zasedání Presidia

3. Presidium 

a) je výkonným orgánem spolku, má vždy lichý počet členů (nejméně 3) 
b) skládá se z presidenta a dvou vicepresidentů
c) minimálně 2 členové presidia musí mít dosažené vzdělání Watsu® praktik
d) zvolené Presidium volí ze svého středu Presidenta
e) řídí činnost spolku v období mezi jednotlivými Členskými schůzemi
f) rozhoduje prostou většinou hlasujících členů, každý člen má jeden hlas
g) členové Presidia mohou být odvoláni Členskou schůzí v případě závažného porušování stanov nebo jednání, které je v rozporu se zájmy spolku a v případě poškozování dobrého jména spolku či jeho členů
h) funkční období Presidia je pětileté
ch) odpovídá za hospodaření spolku

XI. Způsob hlasování

V případě nutnosti hlasování mimo svolanou Členskou schůzi je možné využít způsob hlasování formou Per Rollam (elektronicky).

XII. Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s právnickou osobou neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Při zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, na základě rozhodnutí Členské schůze.

V Českých Budějovicích dne 18.1.2020 

President spolku
Dita Bartoňová