E-shop

Terapie


Aquaterapie

Zažijte účinky terapie v teplé vodě na vlastní kůži. Vše o Watsu®, OBA® a dalších formách aquaterapie nad hladinou i pod ní.

Arteterapie

Prohlubte spojení s tělem a vlastní tvořivostí skrze kreativní zpracování prožitku z vody.

Aqua Yoga

Cvičte jógu ve vodě, je to snadné a zábavné.


Kurzy


Workshopy pro veřejnost

Vyberte si z nabídky sebezkušenostních, zážitkových a relaxačních workshopů pro každého.

Certifikované kurzy

Naučte se s námi Watsu® v rámci programu Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA). Jako jediná školící organizace v ČR vyučujeme v novém, ergonomickém stylu.

Lektorky a lektoři

Zde najdete všechny, kdo provází workshopy a kurzy, včetně zahraničních lektorů.


Stanovy spolku


I. Název a sídlo spolku

Watsu for Health, z.s. se sídlem v Českých Budějovicích. Při své činnosti může spolek kromě svého úplného názvu užívat i grafickou značku. V oficiálním styku musí být vždy uveden úplný název spolku.

II. Charakter spolku

Spolek je nepolitickou, dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací vzniklou podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů a nyní je spolkem podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Spolek působí na území celé České republiky. 

III. Účel spolku

Účelem spolku je sdružovat osoby se zájmem šířit, poskytovat a studovat metodu Watsu a ostatní metody aquatic bodywork. Pomáhat osobám handicapovaným a osobám o ně pečujícím a podporovat je. Spolupracovat s dalšími osobami a subjekty působícími v oblasti osobního rozvoje nejen ve vodním prostředí. Zaručovat kvalitu, odbornost a etiku poskytovaných služeb. 

IV. Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl.III, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • odborného poskytování služeb vedoucím k podpoře tělesného a duševního zdraví zejména skrze metody aquatic bodywork – Watsu®, Oceanic Bodywork Aqua®, Wata®, Healing Dance, Myofascial release in water, Halliwick koncept a další formy pasivních a aktivních metod prováděných ve vodě) 
 • vzdělávání a školení osob se zájmem o odborné poskytování služeb ze seznamu výše uvedených metod aquatic bodywork v souladu se vzdělávacím programem Worldwide Aquatic Bodywork Association (dále jen WABA).
 • podpory osob ve vzdělávacím programu WABA v podobě mentorování, konzultací, supervizí, zprostředkování praxe a komunitního sdružování apod.
 • organizace doplňkových seberozvojových kurzů, seminářů, přednášek, konferencí, workshopů pobytových akcí a realizace tematických projektů
 • aktivní podpory osob s tělesným omezením a jejich rodin, pečujících osob
 • zapojování se do výzkumné činnosti pozitivních účinků poskytovaných metod a šířením povědomí o metodách mezi širokou a odbornou veřejností zejména v oblasti rehabilitace, fyzioterapie, psychologie (popř. dalších oborů)
 • spolupráce s externími členy formou poskytování další odborných služeb podporujících účel spolku
 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni (rehabilitační střediska, lázeňská zařízení, Wellness centra, pacientské organizace, spolky, sdružení, nadace  apod.)
 • překladů, vydávání a distribuce tematických publikací, informačních materiálů 
 • v souladu s hlavní činností spolku může spolek pořádat veřejně oznámené sbírky s vedením transparentních účtů a průběžně usilovat o získávání dotací a darů na podporu hlavní činnosti spolku

V. Vedlejší činnost spolku

Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 Živnostenského zákona. Zisk z vedlejší činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku.

VI. Členství ve spolku

 1. 1.Členem spolku může být fyzická osoba starší 15ti let 
 2. Členství ve spolku se dělí na
  A) profesní 
  B) zájmové
  C) čestné.
 1. Profesní členové se aktivně podílejí na činnosti a směřování spolku, mají hlasovací právo a mohou využívat členských výhod uvedených v interní dohodě.
 2. Zájmoví členové se nepodílejí aktivně na chodu spolku, nemají hlasovací právo, spolek pravidelně podporují členskými příspěvky a mohou využívat členských výhod uvedených v interní dohodě.
 3. Rada spolku rozhoduje o udělení čestného členství fyzickým a právnickým osobám, které poskytly spolku prospěšné služby nebo vložily libovolný, finanční či věcný dar. Tito členové jsou osvobozeni od členských příspěvků, mohou se účastnit Členské schůze, nemají však hlasovací právo.

3. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky Radou spolku. Následně členství potvrdí Členská schůze spolku na svém nejbližším zasedání. 

4. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na webových stránkách spolku. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí osoba pověřená Radou spolku a to vždy při vzniku, zániku a změně členství, při změně statusu WABA nebo jakékoli další podstatné změně. Změna charakteru členství ze strany člena je možná maximálně jednou do roka. Zánik nebo změnu charakteru členství následně schvaluje Členská schůze.

VII. Práva a povinnosti členů

Práva členů spolku:

 • předkládat návrhy, podněty orgánům spolku
 • účastnit se jednání Členské schůze
 • rozvíjet činnost spolku
 • účastnit se akcí a projektů pořádaných spolkem 
 • získávat informace od orgánů spolku o činnosti a hospodaření spolku 
 • volit orgány spolku a být volen do orgánů spolku (jen profesní členové)

Povinnosti členů spolku:

 • dodržovat interní dohodu a stanovy spolku, dodržovat etický kodex práce předepsaný WABA (pouze profesní členové)
 • aktivně hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s interní dohodou, zájmy spolku, dobrým jménem spolku a jeho členů
 • platit členský příspěvek pro každý kalendářní rok (mimo čestné členství)
 • pro použití multimediální tvorby (fotografie, videa), publikací a informačních materiálů vždy uvádět zdroj a logo spolku
 • vykazovat kolegiální chování vůči ostatním členům v souladu s interní dohodou
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání Členské schůze spolku (pouze profesní členové)
 • svědomitě vykonávat přidělené role a náplň práce 
 • Další povinnosti a práva členů jsou podrobně upraveny v interní dohodě.

VIII. Zánik členství

 • K zániku členství může dojít dobrovolným vystoupením nebo vyloučením, zánikem nebo rozpuštěním spolku.
 • dobrovolné vystoupení ze spolku na Členské schůzi dokladované zápisem z Členské schůze nebo písemným oznámením o vystoupení podané Radě spolku
 • k vyloučení člena může dojít ze strany orgánu spolku Členskou schůzí v případě, že příslušný člen nedodržuje své povinnosti, svým chováním porušuje interní dohodu, nechová se v souladu s hájením zájmů spolku, poškozuje pověst spolku či jeho členy, opakovaně nereaguje na písemné výzvy o zaplacení členských příspěvků (2-3 výzvy v průběhu jednoho čtvrtletí). Toto pravidlo se vztahuje na všechny druhy a charakter členství.
 • zánikem nebo rozpuštěním spolku
 • Při jakémkoliv druhu zániku členství není ze strany spolku k bývalému členu žádná povinnost k finančnímu vyrovnání za přijaté členské příspěvky nebo dary z daného kalendářního roku.
 • Při jakémkoliv zániku členství není ze strany bývalého člena ke spolku žádná povinnost k finančnímu vyrovnání přijatých darů od spolku z daného kalendářního roku.

IX. Partnerství

Partnerem se může stát organizace, právnická osoba, jež je pro činnost a prezentaci spolku významná nebo se činnosti obou organizací navzájem doplňují a podporují. Partner může být přijat na vlastní žádost nebo na návrh členů po schválení Členskou schůzí. Partner je osvobozen od členských příspěvků. Partner má pouze poradní hlas a má právo účastnit se Členské schůze.  Partner může být vyloučen, pokud jeho chování porušuje zájmy nebo dobrou pověst spolku. O zrušení partnerství rozhoduje Rada spolku a následně schvaluje Členská schůze.

X. Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

1. Členská schůze (nejvyšší orgán)
2. Presidium (statutární orgán)
3. Rada spolku (výkonný orgán) 

1. Členská schůze  je nejvyšším orgánem spolku, je shromážděním všech členů. Členská schůze se koná minimálně jednou ročně a je svolávána Presidiem. Presidium spolku je povinno svolat Členskou schůzi také tehdy, požádá-li o svolání nejméně jedna čtvrtina členů. Zasedání Členské schůze řídí President nebo jím pověřená osoba dle schváleného programu. O obsahu zasedání se pořizuje zápis, který je členům následně zaslán elektronickou poštou. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím právem. Každý řádný člen s hlasovacím právem má při hlasování jeden hlas a hlasy členů jsou si rovny. Člen může k hlasování zplnomocnit svého zástupce. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhodují o výsledku hlasy Presidia. Rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku jako celku, zejména:

 • schvaluje stanovy a jejich změny
 • volí a odvolává orgány spolku (Presidia a Rady spolku)
 • rozhoduje o zániku spolku ⅔  většinou přítomných
 • schvaluje Účetní závěrku, Zprávu o hospodaření, Zprávu o činnosti za minulé období a Roční plán činnosti a Rozpočet na příští období
 • kontroluje činnost Presidia a Rady spolku

2. Presidium (statutární orgán)
Statutární orgán je kolektivní. Má 3 členy, v jeho čele stojí President a zastupují ho 2 Vicepresidenti. Každý člen statutárního orgánu je oprávněn jednat, podepisovat a samostatně zastupovat spolek navenek. Funkční období Presidia je 5 let.

3. Rada spolku (výkonný orgán)
Radu spolku má minimálně 3 členy, počet členů je vždy lichý. Členové Presidia jsou automaticky členy Rady spolku. Členem Rady spolku se může stát pouze osoba starší 18ti let, která je řádným profesním členem spolku min. po dobu 1 roku. Funkční období Rady spolku je 5 let. Pokud některý ze členů rezignuje na svou funkci, Rada kooptuje jiného člena do té doby, než bude nový člen schválen Členskou schůzí. 

XI. Způsob hlasování Per Rollam

V případě nutnosti hlasování na svolané Členské schůzi je možné využít způsob hlasování formou Per Rollam (elektronicky).

XII. Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s právnickou osobou neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Při zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, na základě rozhodnutí Členské schůze.

V Českých Budějovicích dne 11. 8. 2023 

President spolku
Dita Linhartová