Etický kodex WABA


Dotknout se někoho je privilegium. Jako profesionálové v oblasti doteku jsme povoláni růst studiem, praxí a zvyšováním sebeuvědomění. Tyto směrnice pro etickou praxi stanoví standardy rozvoje jako profesionály WABA.

Tento etický kodex slouží k vedení studentů, odborníků z praxe a instruktorů při vytváření vztahů, které respektují zodpovědnost a výsadu dotyku. Práce s tělem, zejména s práce s tělem ve vodě, může nás a ty, kterých se dotýkáme, dostat do oblastí péče, intimity a neobvyklých stavů vědomí, které mnozí ještě nezažili. Můžeme se setkat s pocity spojení, lásky a duchovního probuzení, které si žádají, abychom se k nim postavili se soucitem a neodsuzováním. Tento kodex nám slouží k tomu, aby nás nasměroval k zodpovědnosti a stanovil záměr pro práci, kterou děláme.

Profesionálové WABA budou

 • 1. Provádět své profesionální aktivity bezúhonně, čestně, s respektem a soucitem.
 • 2. Prokazovat upřímný závazek poskytovat profesionální služby nejvyšší kvality včetně bezpečného, ​​zdravého a vhodného prostředí. To zahrnuje respektování klientova přesvědčení, soukromí, emocionálního projevu a přiměřených očekávání profesionálního chování.
 • 3. Přesně poskytovat klientům a veřejnosti informace o rozsahu a omezeních jejich znalostí a čestně reprezentovat jejich kvalifikaci, včetně jejich dosaženého vzdělání a profesní příslušnosti.
 • 4. Poskytovat pouze ty služby, k jejichž provádění jsou oprávněni a kvalifikovaní.
 • 5. Rozpoznávat omezení a kontraindikace jejich konkrétní formy práce s tělem a vhodně odkazovat klienty na jiné zdravotnické odborníky.
 • 6. Respektovat práva klientů a ostatních zdravotnických pracovníků bez diskriminace.
 • 7. Zajišťovat důvěrnost všech informací o klientovi.
 • 8. Respektovat právo klienta na autonomii a informovaný souhlas, včetně práva odmítnout, upravit nebo ukončit léčbu bez ohledu na předchozí souhlas.
 • 9. Za jakýchkoli okolností se zdržovat iniciování nebo zapojení se do jakéhokoli sexuálního chování nebo aktivity na profesionálním session, i když se klient pokouší sexualizovat vztah.
 • 10. Udržovat a zlepšovat odborné znalosti, kompetence a excelenci prostřednictvím dalšího vzdělávání a školení.
 • 11. Zdržovat se cvičení pod vlivem alkoholu, drog nebo jakýchkoli nelegálních látek (s výjimkou předepsaného dávkování léků na předpis, které poskytujícího výrazným způsobem neovlivňuje).
 • 12. Mít právo odmítnout a/nebo ukončit službu klientovi, který ji zneužívá nebo je pod vlivem alkoholu, drog nebo jakékoli nelegální látky.
 • 13. Uznávat právo klienta vybrat si oblečení na schůzku tak, aby byla respektována jeho bezpečnost, pohodlí a soukromí v rámci požadavků zařízení a pohodlí poskytujícího.

SOUHLAS S ETICKÝM KODEXEM WABA / WATSU FOR HEALTH, Z.S. Ethics Agreement between Participant and WABA/WABA member’s Code of conducu

Níže uvedená dohoda byla sestavena společností WABA. Soubor těchto zásad popisuje profesní a osobní chování, které se od člena očekává v závislosti na jeho pozici v organizaci a míře odpovědnosti.

Tato etická dohoda se vztahuje na všechny členy WABA (Watsu® studenty, providery, practitionery, lektory)  zahrnuje základní požadavky pro zachování integrity, respektu a odpovědnosti. Tato dohoda vychází z Etického kodexu pro lektory, practitionery a studenty WABA, jenž je v tištěné podobě uveden také v Deníku studenta, ve WABA www.waba.pro, www.watsu.com

Účelem podpisu tohoto dokumentu je

* udržení integrity a kvality Watsu® jako jedinečné formy vodní terapie
* podpora dodržování hodnot WABA
* poskytnout soubor principů, které vedou studenty, providery,  practitionery, lektory a každou úroveň členství v jejich průběžné činnosti a pomáhají jim setkat se a řešit etická dilemata
* ujistit veřejnost o odpovědností WABA za prosazování profesní kultury, která podporuje důvěru veřejnosti v organizaci.

Tato dohoda není disciplinárním nástrojem ani se nebude vztahovat na každou situaci. Ustanovení v dohodě mohou být aktualizovány jednou z odborných komisí WABA.
Dokument má několik různých částí určených pro každou jednotlivou formu členství. Prosíme, abyste věnovali pozornost všem. Pokud souhlasíte s tím, co považujeme za etické a spravedlivé, a můžete s čistým svědomím dát svůj slib, podepište se prosím níže a vraťte tento formulář svému učiteli, organizátorovi nebo vzdělávacímu institutu. Pokud ne, je nám líto, ale musíme se s vámi z další účasti na Watsu® kurzu rozloučit.

* rozumím tomu, že pohybové techniky z kurzu Watsu® slouží pro mé osobní použití pouze za účelem nácviku, dokud se nestanu providerem nebo practitionerem
* souhlasím, že nebudu dále šířit výukové materiály Watsu® (příručky, videa a poznámky z bazénu) ostatním, kteří se školení nezúčastnili
* jakmile začnu nabízet v jakékoli formě (tréninkové nebo profesionální) Watsu® session, souhlasím s tím, že ve svých tištěných i digitálních propagačních materiálech, včetně letáků, příspěvků na sociálních sítích, YouTube a webových stránkách, správně označím obrázky nebo videa označením Watsu®.
* pokud lektor Watsu® vznese výhrady ohledně výše zmiňovaných témat, budu na jeho vznesené obavy nebo stížnosti reagovat.
* rozumím tomu, že pokud budu nabízet Watsu® session nebo výuku Watsu® bez oprávnění, dojde k odebrání mého statusu studenta, providera, practitionera nebo lektora Watsu® a mého zařazení ve WABA registru (WABR)
* jakmile se stanu autorizovaným lektorem Watsu®, souhlasím s uvedením seznamu svých studentů a zaplacením poplatků v registru WABA
* jakmile se stanu providerem Watsu®, practitionerem nebo lektorem, souhlasím s tím, že budu platit své roční poplatky WABA a plnit aktuální požadavky WABA na další vzdělávání, abych si zachoval svůj status ve WABR.
* pokud nespadám do žádné z výše uvedených kategorií – kontaktujte prosím ESAC na www.waba.pro